برنامه پوسترهای کنگره

نام مقاله

نام ارائه دهنده

نمایش پوستر

دریافت پوستر

Expression level of CCDC26 and C-Kit Genes in Acute Lymphoblastic Leukemia

محمد خانی عشرت آبادی

** پوستر برتر **

دریافت پوستر

AMG- 427 AND Immunotherapy in Acute Myeloid Leukemia

فاطمه نخعی مقدم

دریافت پوستر

Importance of hematological findings in patients with Covid-19

محمد خانی عشرت آبادی

دریافت پوستر

Mesenchymal stem cell therapy as a new treatment for Covid-19

جمال مطلب زاده خانمیری

دریافت پوستر

Viral infections and their role in autoimmune diseases, with emphasis on mechanisms and molecular interactions    

امیر درب امامیه

دریافت پوستر

Association between ABO blood groups and COVID-19 infection

جمال مطلب زاده خانمیری

دریافت پوستر

Microbial infections and antibiotic resistance pattern among clinical samples of patients with Acute Leukemia in 5 Azar Hospital, Gorgan

ملیحه نادری

دریافت پوستر

Comparative study of the anti-leukemic effects of kaempferol and Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) on Human Leukemia HL-60 Cells دکتر ملیحه مرادزاده دریافت پوستر

سطوح سرمی رزیستین در بیماران مبتلا به سرطان پروستات؛ نقش احتمالی بعنوان یک بیومارکر تشخیصی 

فرشید فتح آبادی

دریافت پوستر

سطوح سرمی لپتین و آدیپونکتین در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

فرشید فتح آبادی

دریافت پوستر

نقش پیش آگهی دهنده جهش های ژنی IDH1/2 و DNMT3A  در بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد (AML)

فرشید فتح آبادی

دریافت پوستر

بررسی نقش MIR-206 درپیشرفت یا جلوگیری از سرطان پستان

عاطفه شیخ نژاد

دریافت پوستر

بیان رسپتور ویتامین دی(VDR) به عنوان یک فاکتور پیش آگهی دهنده و افتراقی در لوسمی حاد میلوئیدی(AML)

ریحانه شاددل

دریافت پوستر

Evaluation of routine hemoglobin and hematocrit testing  in women asymptomatic for severe bleeding and anemia
 
شمیلا ملک محمودی دریافت پوستر
بررسی احتمال بروز بیماری‌های ترومبوتیک در مبتلایان به کووید-19 فاطمه پاک فطرت دریافت پوستر