دبیر اجرایی کنگره :

  • دکتر علیرضا احمدی

              دکتری علوم آزمایشگاهی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

           اعضای کمیته اجرایی :

علی آرش

مهندس موسی کتولی

  سارا سمنانی

سیده الهام بنی هاشمی

قربان محمد کوچکی

  سید ضیاء عسگری

ندا نوروزخانی

 بهروز کرد

  محمد رضا وطن خواه

مهندس مجتبی نظر عباسی

  فاطمه خادم ابوالفضل

صادق عنایت

مهندس رقیه سعیدی

مهندس زهرا فرید