راهنمای ارائه پوستر و سخنرانی
** راهنمای نگارش و ارائه پوستر
  •     پوستر باید جذاب ، گویا ، مختصر و مفید بوده و به خوبی سازمان دهی شده باشد .
  •     پوستر باید فاقد توضیحات اضافی بدلیل مخدوش شدن ذهن مخاطب باشد .
 
  •     نوع قلم ( font ) :
فارسی ( B Nazanin , B Titr)
انگلیسی ( Times New Roman )
  •     اندازه قلم ( size ) :
عنوان (48)
سرفصل ها (32)
متن (18)
  •     پوستر باید شامل بخش های زیر باشد ؛
    عنوان ( حداکثر 14 کلمه )
    نام و مشخصات نویسندگان
    چکیده ( حداکثر 500 کلمه )
    مقدمه و هدف
    روش کار
    نتایج
    بحث و نتیجه گیری
    منابع اصلی

** راهنمای نگارش و ارائه پاورپوینت سخنرانی

 

  •     نوع قلم ( font ) :
فارسی ( B Nazanin , B Titr)
انگلیسی ( Times New Roman )
  •     اندازه قلم ( size ) :
عنوان (48)
سرفصل ها (32)
متن (18)
  •    فایل سخنرانی نهایی در فرمت PDF باید به کنگره ارائه گردد