دبیر علمی کنگره :

  • دکتر حمیدرضا جوشقانی

              دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی ، فلوشیپ علوم آزمایشگاهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

           اعضای کمیته علمی :

دکتر محمدطاهر حجتی

دکتر حمیدرضا جوشقانی

دکتر عزت اله قائمی

دکتر علیرضا احمدی

دکتر مهشید مهرجردیان

دکتر عبدالوهاب مرادی

دکتر علیجان تبرایی

دکتر طلعت مختاریان

دکتر مجید مصاحبی

دکتر جهانبخش اسدی

دکتر داود مظفری   

دکتر علی اکبر صفار مقدم

دکتر طاهره شکوهی

دکتر حسین آیت الهی

دکتر على اکبر پور فتح اله

دکتر رامین آذرهوش

دکتر وحیده کاظمی نژاد

دکتر نرگس بیگم میربهبهانی

دکتر محسن سعیدی

دکتر میترا شربتخوری

دکتر علیرضا محسنی

دکتر مسعود گلعلی پور

دکتر مرتضی اولاد نبی

دکتر نادر منصور سمایی

دکتر علی معماریان

دکتر محمد نعیمی طبیعی

دکتر شبنم طبسی

دکتر علی رضا معصوم نیا

دکتر صدیقه حسینی

دکتر زهرا حصاری

دکتر کوشان سینه سپهر

دکتر مهدی شهریاری

 

دکتر زهرا سیفی

دکتر زهرا بزی

دکتر سمیرا دودانگه