چهارمین جلسه هماهنگی برگزاری سومین کنگره هیرکانیا و نخستین کنگره مجازی هیرکانیا با معاونت محترم تحقیقات در دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی  در تاریخ ١٣ مهر ماه ١٣٩٩ برگزار گردید. 
در این جلسه که با حضور دبیران علمی و اجرایی کنگره همراه بود در ارتباط با زمان و نحوه برگزاری کنگره بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 
مقرر گردید بدلیل شرایط کرونا و حفظ فاصله گذارى اجتماعی، کنگره بصورت مجازی در تاریخ ٢١ لغایت ٢٣ دی ماه برگزار گردد.
آقای دکتر هنرور در جلسه ضمن حمایت از برگزاری کنگره در جهت تهیه نرم افزار کنگره قول مساعدت را دادند. 
در پایان مقرر گردید هفته بعد جهت پیگیری بیشتر جلسه دیگری برگزار گردد .