پنجمین جلسه هماهنگی برگزاری سومین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا با توجه به تاخیر 10 ماهه به دلیل شیوع ویروس کرونا در تاریخ 15 مهر 1399 برگزار شد

در این جلسه موارد ذیل مقرر گردید:

1- پیگیری مجوزهای بازآموزی از معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

2- با توجه به شیوع ویروس کرونا ، سومین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا بصورت مجازی برگزار گردد

3-آغاز تبلیغات فراخوان کنگره بصورت مجازی

4- کنگره بصورت سه روز برگزار گردد که دو روز اول سخنرانی ها و روز آخر کارگاه های مربوطه برنامه ریزی گردد

5- مسئولین بخش های سخنرانی ، پوستر و کارگاه ها انتخاب گردید