سومین جلسه هماهنگی برگزاری سومین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا در تاریخ 17 آذر 1398 برگزار شد

در این جلسه موارد ذیل مقرر گردید:

1- سقف هزینه طرح های مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی

2- انتخاب اعضای محترم کمیته علمی

3-مکاتبه با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان جهت دریافت مجوز برگزاری کنگره