دومین جلسه هماهنگی برگزاری سومین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا در تاریخ 2  آذر 1398 برگزار شد

در این جلسه مقرر گردید:

1-برگزاری جلسه هماهنگی با کمیته تحقیقات دانشجویی

2-محورهای فرعی کنگره مشخص گردید

3- پوستر کنگره طراحی گردد

4-وب سایت کنگره طراحی و راه اندازی گردد