اولین جلسه هماهنگی برگزاری سومین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا در تاریخ 19 آبان 1398 برگزار شد

در این جلسه موارد ذیل مقرر گردید:

1- تاریخ برگزاری سومین کنگره آزمایشگاه پزشکی هیرکانیا

2- رئیس کنگره ، نائب رئیس کنگره ، دبیر علمی و  دبیر اجرایی انتخاب شدند

3-لیست برگزار کنندگان کنگره انتخاب شدند

4- مقرر گردید جلسات هماهنگی برگزاری کنگره هر دو هفته یک بار برگزار گردد