• مهلت ارسال مقاله : 31 شهریور 1400
  • داوری مقالات : 10 مهر 1400
  • زمان ثبت نام : تا 15 مهر 1400
  • تاریخ برگزاری :17 الی 21 مهر 1400