دبیر اجرایی کنگره :

  • دکتر علیرضا احمدی

              دکتری علوم آزمایشگاهی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

           اعضای کمیته اجرایی :

علی آرش

مهندس موسی کتولی

سارا سمنانی

سیده الهام بنی هاشمی

مهندس طیبه مصدق