فراخوان دریافت مقاله
محورهای کنگره

-         آزمایشگاه و عفونت های همزمان باکتریایی و کوید
-         تشخیص آزمایشگاهی بروسلوز
-         آزمایشگاه و عفونت های همزمان انگلی و کوید
-         آزمایشگاه و عفونت های همزمان قارچی و کوید
-         روش های جدید تشخیص آزمایشگاهی
-         آزمایشگاه و بیماریهای عفونی ویروسی ( تنفسی، گوارشی، پوست، خون، آمیزشی و ...)
-         آزمایشگاه و تستهای تشخیصی بیوشیمیایی در بیماری های عفونی
-         آزمایشگاه و تستهای تشخیصی ایمونولوژی در بیماری های عفونی
-         آزمایشگاه و تستهای تشخیصی هماتولوژی در بیماری های عفونی
-         کوید