دبیر علمی کنگره :

  • دکتر حمیدرضا جوشقانی

       استاد بیوشیمی بالینی- فارغ التحصیل دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی

           اعضای کمیته علمی :

آقای دکتر حمیدرضا جوشقانی آقای دکتر علیرضا احمدی خانم دکتر بهناز خدابخشی  آقای دکتر عزت اله قائمی
آقای دکتر غلامرضا ایراجیان آقای دکتر علیجان تبرایی دکتر فاطمه منظری خانم دکتر رقیه گلشا
خانم دکتر صدیقه عرفانی خانم دکتر فهیمه عبدالهی آقای دکتر صادقعلی عظیمی آقای دکتر محمد طاهر حجتی 
آقای دکتر محسن سعیدی  خانم دکتر مهشید مهرجردیان خانم دکتر آیلر جمالی آقای دکتر ابراهیم کوهساری
آقای دکتر حسین ناصح آقای دکتر شریفی فر خانم دکتر زهرا حصاری آقای دکتر عبدالوهاب مرادی 
آقای دکتر رامین  آذرهوش  آقای دکتر فرهاد نیک نژاد خانم دکترمیترا شربتخوری آقای دکتر شهریارعلیزاده