جلسه کنگره هیرکانیا در تاریخ 31 خرداد 1400 با حضور دبیر علمی و اجرایی کنگره به همراه روسای پنل ها برگزار گردید.

  • مقرر گردید تا روسای پنل ها سخنرانان کلیدی و مدعو خود را معرفی نمایند.
  • پنل ها باید موضوعات خاص داشته باشند تا رابطه آزمایشگاه و بالین مشخص گردد.
  • در همه پنل ها حتما متخصص عفونی و آسیب شناسی حضور داشته باشند.