جلسه کنگره هیرکانیا در تاریخ 27  اردیبهشت 1400 با حضور اعضا برگزار گردید و به بحث و بررسی در مورد چهارمین کنگره هیرکانیا پرداختند.

  • مقرر گردید کنگره در طی 5 روز و 5 پانل مختلف از 17 لغایت 21 مهرماه 1400 برگزار گردد.

1-بیوشیمی، ایمونو هماتولوژی

2-ویروس شناسی

3-انگل و قارچ شناسی

4-باکتری شناسی

5-کوید

  • مقرر گردید سایت کنگره هیرکانیا 4 راه اندازی شود و آقای مهندس کتولی قسمتهای مختلف سایت را معرفی کنند.
  •  اعضای کمیته علمی کنگره مشخص گردید.
  • روسای پنل ها مشخص گردید.
  • فرمت پوستر چهارمین کنگره مشخص گردید.