تا شروع رویداد

0
ثانیه
0
دقیقه
0
ساعت
0
روز
/Files/userpage/Media/7-20221206073753617.jpg

اولین کنگره ملی اسلام و سلامت

محورهای کنگره:

قرآن و سنت، سلامت روانی و رفتاری

مسائل فقهی و حقوقی مرتبط با حوزه سلامت
اسلام و جوانی جمعیت
اسلام و نشاط اجتماعی
اسلام و تغذیه سالم
اسلام و سلامت معنوی

تاریخ ارسال چکیده مقالات : پایان دی ماه 1401

دریافت اصل مقالات : پایان اسفند 1401
برگزاری همایش : خرداد 1402

  • آدرس دبیرخانه: گرگان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
    شماره تماس: 32450107-017   

عناوین فرعی ذیل محور اصلی "مسائل فقهی وحقوقی مرتبط با حوزه‌ سلامت": 

1- فقه و مبانی نظری اخلاق پزشکی

2- حقوق بیمار از منظر فقه و حقوق
3- چالش های پیش روی فقه در نظام سلامت
4- نقش فناوری های نوین پزشکی در موضوع شناسی احکام فقهی
5- اصول کلی و قواعد فقهی حاکم در حوزه سلامت (بهداشت، درمان، محیط زیست)
6- بررسی مبانی فقهی کنترل و ازدیاد جمعیت
7- روش شناسی استنباط در فقه سلامت
8- بررسی مبانی فقهی در عرصه پیش گیری از امراض
9- بررسی مبانی فقهی در استفاده از روش های درمان نازایی
10- مبانی فقهی و بیماری های واگیردار
11- امداد و نجات غیر مسلمان؛ شرایط و احکام
12- فقه و طب سنتی
13- احکام فقهی داروسازی و داروخانه
14- حقوق سلامت عامه مردم در فقه

عناوین فرعی ذیل محور اصلی "اسلام و جوانی جمعیت":

1- پیری جمعیت:عوامل و پیامدها

2- جوانی جمعیت: عوامل و پیامدها
3- پیامدهای اجتماعی و فرهنگی کاهش جمعیت
4- پیامدهای امنیتی و سیاسی کاهش جمعیت
5- پیامدهای اقتصادی کاهش جمعیت
6- بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر میزان تمایل به باروری

عناوین فرعی ذیل محور اصلی "اسلام و تغذیه سالم":

1- روزه داری و نقش آن در سلامت

2- تغذیه در مراسمات مذهبی
3- تغذیه در اعیاد اسلامی
4- اسلام و عادات و رفتارهای غذایی
5- اسلام و نقش تغذیه در پیشگیری و درمان بیماری ها
6- اسلام و تغذیه در سنین مختلف زندگی
7- اسلام، بهداشت مواد غذایی و غذاهای حلال

عناوین فرعی ذیل محور اصلی "اسلام و سلامت معنوی":

1- مبانی، مولفه ها و تعریف سلامت معنوی در اسلام

2- سازوکارهای ارتقاء سلامت معنوی در اسلام
3- سنجش سلامت معنوی
4- سلامت معنوی در آموزش علوم پزشکی
5- خودمراقبتی معنوی ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت
6- جایگاه سلامت معنوی در پاسخگویی اجتماعی
7- سلامت معنوی و گروه های آسیب پذیر
8- سلامت و مراقبت معنوی؛ تجارب استانی و ملی

دبیر علمی:

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدرسول حسینی کوهستانی

اعضای کمیته علمی بر اساس حروف:

1 -دکتر هدی احمری طهران
2 -حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی اسکندری
3 -دکتر محمدتقی بادله
4 -دکترلیال جویباری
5 -دکتر ایجاد حسین
6 -دکترسیدجواد حسینی
7 -دکترعلی محمد حیدرسرلک
8 -دکتر اکرم حیدری
9 -دکتر مرتضی حیدری
11-حجت الاسلام و المسلمین دکتر غالمحسین خدادادی
11-دکتر محسن رضائی آدریانی
12-حجت الاسلام و المسلمین دکترحمید ستوده
13-حجت الاسلام و المسلمین رضا زارعی سمنگان
14-دکتر محمود شکوهیتبار
15-دکترعلی اکبر صفارمقدم
16-دکتر بهمن طیبی
17-دکتر سمیه ظهوری
18-دکتر مصیب عباسی
19-دکترعباس عمادی
21-دکترکوروش غالمی کوتنائی
21-حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلی قاسمی
22-دکترعلی محمدی ضیاء
23-دکتر محمد مدیبو جونی
24-حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن مسلمی
25-دکتر احمد مشکوری
26-دکتر غالمرضا نورمحمدی
27-دکتر محمدرضا هنرور

اعضای کمیته اجرایی همایش اسلام و سالمت

دبیر اجرایی: معاونت محترم آموزشی

اعضا به ترتیب حروف:

1 -علی آرش
2 -حجت الاسلام و المسلمین موسی آیتی فر
3 -سید ضیاء عسگری
4 -سید قاسم حسینی کلبادی
5 -سعید مهاجرنیا