به گزارش روابط عمومی دانشکده پیراپزشکی گرگان، دومین جلسه تیم اجرایی پنجمین کنگره آزمایشگاهی پزشکی هیرکانیا با رویکرد آزمایشگاه و بیماری های کلیوی با حضور دکترجوشقانی دبیرعلمی، دکتراحمدی دبیراجرایی و سایر اعضاء درمحل دفتر دبیرخانه کنگره در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.
در این نشست زمان برگزاری کنگره 22 و 23 آذر ماه مشخص گردید و پنل های این دو روز به همراه روسای آنان معرفی شدند. همچنین مقرر گردید سایت و پوستر کنگره تنظیم و آماده گردد.